Käyttäjätunnus

Salasana


Maistiaisia
Keskustelu
3T Kulttuurikysely
Turvallisuusvideot

Tilaus- ja käyttöehdot
Tilaa lisenssi
Rekisteröidy

Opetusmultimediat
Lainsäädäntö
Tilaa lisenssi

» TS-VALTUUTETTULISENSSI
Lisää työkaluja työsi tueksi!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!

Faktaa ja ajatuksia -työturvallisuusblogi

Johdetulla järjestelmällä hyviin työoloihin

11.01.2018 - Antti Simola, TkT, Johtava asiantuntija, 3T Ratkaisut Oy
Työturvallisuus on kehittynyt Suomessa viimeisen kymmenen vuoden aikana. Erot toimijoiden kesken ovat kuitenkin suuria. Vakavia tapaturmia ja jopa kuolemia sattuu edelleen todella alkeellisista syistä. Kuitenkin jo pitkään turvallisuusammattilaisten piirissä on tiedetty, mitä pitää tehdä, jotta, hyvään turvallisuuskulttuuriin päästäisiin. Miksi sitten nollaan pääseminen voi olla niin vaikeaa? Organisaatiossa turvallisuuden merkityksestä tulisi olla yhteinen käsitys ja tapaturmien ennaltaehkäisyyn tulisi uskoa yhteisesti. Hyvässä turvallisuuskulttuurissa yksilöt hyväksyvät yhteiset turvallisuuden pelisäännöt ja keskinäinen luottamus vallitsee.

Tuloksen saavuttamiseen ei riitä, että yksittäinen esimies tekee kaikkensa. Hän saa oman yksikkönsä luvut paranemaan. Jos halutaan koko organisaatioon homogeeninen turvallisuustaso, vaaditaan johdon voimakasta strategista otetta työturvallisuuden johtamisessa. Tehokkaaseen muutostoimintaan tarvitaan aina ylintä johtoa ja läpi työorganisaation johdettua ja määrä- ja laatumääriteltyä toimintamallia. Muussa tapauksessa seurauksena on ajelehtiminen ja työorganisaation sisäinen toiminnan suuri vaihtelu.

Työorganisaatioiden tasot
Käytännön kokemusten ja tutkimustenkin (mm. Tarkkonen 2016 & 2005; Simola 2005) perusteella työorganisaatiot voidaan jakaa karkeasti kolmeen ryhmään.


  • Minimitason työorganisaatiot (10-15 %) ovat jääneet alkeelliseen toimintatapaan. Niiden tietämys vaatimuksista on heikko, eivätkä ne täytä edes lainsäädännön vaatimuksia. Osa saattaa jopa kokea lainsäädännön haittaavan heidän toimintaansa ja tuovan mukanaan turhia kustannuksia.

  • Keskitason työorganisaatiot (75-85 %) ovat kehittyneet, mutta niillä on rakenteellisia ja toiminnallisia esteitä päästä eteenpäin. Ne eivät kykene koko organisaatiossa yhdensuuntaiseen ja yhdenmukaiseen toimintamalliin, vaan on syntynyt yksiköiden välistä laadullista hajontaa. Tämän ryhmän työorganisaatiot hoitavat pääosin lakisääteiset vaatimukset ja työnantajan osuuden. Yksittäinen esimies on asetettu usein vaikeaan tilanteeseen vastuun ollessa vaikutusmahdollisuuksia suurempi. Nämä työorganisaatiot pyrkivät noudattamaan lainsäädännön velvoitteita hyödyntämällä olemassa olevia hyviä käytäntöjä ja menettelytapoja. Ilman ylimmän johdon vahvaa tukea, kunniahimoiset tavoitteet pysyvät kaukana saavuttamattomissa. Tähän ryhmään kuuluu suurin osa julkisista ja yksityisistä työorganisaatioista.

  • Kehittyneet työorganisaatiot (5–10 %) kykenevät askel askeleelta uudistamaan toimintamalliaan ja organisaation laajuista järjestelmäänsä. Tämän ryhmän toimijat ovat oivaltaneet turvallisuuden johtamisen ja työhyvinvoinnin strategisen merkityksen. Näillä työorganisaatioilla on poikkeuksetta johdettu ja laatumääritelty järjestelmä. Yhteinen piirre on myös ylimmän johdon vahva sitoutuminen asiaan.


Mielestäni minimitason toimijoihin kohdistuvaa viranomaisvalvontaa ja ohjausta tulee edelleen tehostaa. Tahalliseen välinpitämättömyyteen tulee puuttua nykyistä kovemmilla rangaistuksilla.

Keskitason toimijoiden johdon tulisi herätä ymmärtämään turvallisuuden johtamisen ja työhyvinvoinnin strateginen merkitys omalle organisaatiolleen. Erityisen haastavaa se tulee olemaan julkisen puolen organisaatioissa, joissa johtamisen rakenteet voivat jopa estää todellisen muutosjohtajuuden. Työterveys ja -turvallisuusjohtamisen standardi ISO 45001, valmistunee keväällä 2018, se tuo odotettua lisäpotkua kehitystyöhön.

Suomessa toteuttava ”Euroopan paras työelämä vuonna 2020” on kunnianhimoinen, mutta sen organisaatiososiaalisissa perusteissa on puutteita. Jos työelämän kehittämisessä ei ymmärretä työorganisaation kokonaisuuden haltuunoton ja ylemmän johdon sitoutumisen merkitystä, kehittämisen rajat tulevat jatkossakin nopeasti vastaan.

Antti Simola

Johtava asiantuntija, tekniikan tohtori

3T Ratkaisut Oy

antti.simola@3tratkaisut.fi, 050 340 6123Aiheeseen liittyviä tutkimuksia
Tarkkonen J (2016) : ”Näin on tehty enennenkin”. Tutkimus turvallisuuden ja työhyvinvoinnin kokonaishallintaa estävistä ja vaikeuttavista uskomuksista. Lapin yliopisto, Rovaniemi 2016. pp. 290. (väitöskirja). http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-484-886-2

Simola A (2005): Turvallisuuden johtaminen esimiestyönä. Tapaustutkimus pitkäkestoisen kehittämishankkeen läpiviennistä teräksen jatkojalostustehtaassa. Oulun yliopisto, teknillinen tiedekunta, Oulu 2005. pp. 274. (väitöskirja). http://urn.fi/urn:isbn:9514277619

Tarkkonen J (2005): Yhteistoiminnan ehdoilla, ymmärryksen ja vallan rajapinnoilla. Työsuojeluvaltuutetut ja -päälliköt toimijoina, työorganisaatiot yhteistoiminnan areenoina ja työsuojelujärjestelmät kehittämisen kohteina. Oulun yliopisto, teknillinen tiedekunta, Oulu 2005. pp.259. (väitöskirja). http://jultika.oulu.fi/files/isbn9514279352.pdf

Bookmark and Share

© 3T Ratkaisut Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta.